+98


چهل ستون - اصفهان - عکس توسط:محمد رضا دمیری گنجی